Σύνδεση

Ανακοινώσεις ΑΕΈλεγχος ABS
•Άδειας κυκλοφορίας οχήματος
•Δελτίου Τεχνικού Έλεγχου σε ισχύ (εάν υπάρχει υποχρέωση)
•Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης, εξουσιοδοτημένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτημένου συνεργείου
•Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας, από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
•Πρωτότυπου Τιμολόγιου Αγοράς εξαρτημάτων ABS και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Επαλήθευση Ταυτότητας Χρήστη
Δημιουργία Λογαριασμού
Υπενθύμιση Κωδικού